Handelsbetingelser

Mikaels Stål & Design

Handelsbetingelser
Udarbejdet d. 11. november 2020.

Nedenfor kan du finde de generelle vilkår for handel med Mikaels Stål & Design. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er nedenstående handelsbetingelser gældende for alle handler.

Virksomhedsoplysninger / oplysninger om sælger:
Mikaels Stål & Design
Lemvej 6
6900 Skjern
CVR-nr. 31 73 27 00
Hjemmeside: mikaelsstaalogdesign.dk (herefter kaldet ”hjemmesiden”)
E-mail: bogholderi@mikaelsstaalogdesign.dk

1. Anvendelse

Disse handelsbetingelser gælder for alle produkter, der bliver solgt af Mikaels Stål & Design. Betingelserne gælder både for private og erhvervskunder med mindre andet fremgår af nedenstående.

2. Priser

Alle priser på hjemmesiden er i danske kroner (DKK) og er inklusive moms. I tilbud vil priser på produkter til private være inklusive moms, mens produkter til erhvervsdrivende er eksklusive moms. Tilbuddet vil være eksklusive levering og montering med mindre andet er nævnt. Der tages forbehold for prisændringer, tastefejl samt udsolgte produkter.

Betaling sker altid via bankoverførsel til Mikaels Stål & Design. Registreringsnummer og kontonummer fremgår af fakturaen.

3. Tilbud

Tilbud fra Mikaels Stål og Design er gældende i 14 kalenderdage efter tilbudsafgivelse med mindre andet er angivet på tilbuddet. Alle mundtlige og skriftlige tilbud fra Mikaels Stål & Design afgives med forbehold for fejl, mangler og andre uoverensstemmelser, herunder fejlskrift.

4. Ordrebekræftelse

Der foreligger en bindende aftale for kunden, når kunden mundtligt eller skriftligt har accepteret Mikaels Stål & Designs tilbud. Der foreligger først en for Mikaels Stål & Design bindende aftale, når kunden har betalt fakturaen, og pengene er registreret på Mikaels Stål & Designs bankkonto.

Kunden kan ikke annullere eller ændre ordrer afgivet overfor Mikaels Stål & Design, medmindre dette aftales skriftligt i hvert enkelt tilfælde og kun mod kundens betaling af de påløbne omkostninger, som udelukkende kan fastsættes af Mikaels Stål & Design.

5. Levering

Leveringstiden aftales i de enkelte tilfælde.

Alle leverancer er ab Mikaels Stål & Designs hjemsted på Lemvej 6, 6900 Skjern – med mindre andet er skriftligt aftalt. Levering betragtes som sket, når produktet er overgivet til den første befragter.

Ved levering påhviler det kunden straks at besigtige det leverede. Reklamation skal ske snarest muligt og senest 3 dage efter modtagelsen.

Returnerede produkter, der er beskadiget eller forringet i kundens besiddelse, udbedres for kundens regning.

Er der ikke aftalt andet, sker leveringen ”ab fabrik”, dvs. hos Mikaels Stål & Design

Lemvej 6
6900 Skjern.

Er prisen aftalt inkl. levering, hvilket vil fremgå tydeligt at fakturaen, er levering som udgangspunkt til kantsten. Hvis aftalen er inkl. levering, er kunden inden ordrebekræftelsen forpligtet på at oplyse, såfremt levering ikke skal ske til kantsten. Har kunden ikke oplyst det, har

Leveringstiden for ordren er med mindre andet er nævnt som udgangspunkt 4-6 uger, dog muligvis en forlænget leveringstid ved ferier og helligdage. Der angives en estimeret leveringstid, når dette ønskes af kunden. Dette er et estimat og er på ordreafgivelsestidspunktet Mikaels Stål & Designs formodning om, hvornår produktet er færdigt og er derfor ikke bindende for Mikaels Stål & Design.

Mikaels Stål & Design ret til at fakturer de ekstra omkostninger, der er forbundet med leveringen, og som ikke var med i den oprindelige aftale.

6. Fortrydelse – Returnering

Definition – Fjernsalg: Fjernsalg er, når kunden ikke møder Mikaels Stål & Design ansigt til ansigt. Dvs. aftaler, der indgås over internettet, telefonisk eller via e-mail eller lignende. Dvs. fjernsalg har ikke givet kunden mulighed for at mærke på produktet. Det er ikke et fjernsalg, hvis kunden har sendt en repræsentant for at afhente produktet.

Definition – Specialfremstillet produkt: Et specialfremstillet produkt er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, eller et produkt som har fået et tydeligt, personligt præg. De fleste af Mikaels Stål & Designs produkter er specialfremstillet.

6.1 Private kunder – fjernsalg – ikke specialfremstillet produkt:
For private kunder, som har købt et standardprodukt (ikke specialfremstillet produkt) via et fjernsalg, gælder punkt 6.1.

Eksempler, som falder ind under punkt 6.1, kan være private kunder, som køber havetraktorvogn og brændevogn, uden fysisk kontakt.

Skulle kunden fortryde sit køb, skal kunden senest 14 kalenderdage efter modtagelsen af produktet give Mikaels Stål & Design besked om, at kunden vil fortryde købet. Beskeden sendes på mail til bogholderi@mikaelsstaalogdesign.dk. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret. Derefter har kunden yderligere 14 dage til at få pakken afsendt eller afleveret hos Mikaels Stål & Design, Lemvej 6, 6900 Skjern. Returnering skal altid ske med forudgående aftale med Mikaels Stål & Design.

Hvis kunden sender produktet retur, bør kunden sørge for at få dokumentation for, at produktet er sendt – for eksempel en kvittering fra posthuset eller fragtmanden. Kunden bærer nemlig ansvaret for produktet, indtil den er retur hos sælger. Kunden betaler selv for returfragten. Kunden kan ikke fortryde købet ved at nægte modtagelse af pakke eller ikke at afhente produktet.

Kunden må ikke tage produktet i brug. Produktet skal returneres ubeskadiget og i emballage, der er genanvendelig. Mikaels Stål & Design kan fratrække for evt. værdiforringelse.

Fortrydelsesretten gælder ikke produkter, som er fremstillet efter dine specifikationer. Specialfremstillede produkter – der er kundetilpasset efter mål – eller andre forhold, der gør at produktet ikke kan anses som et standardprodukt, er ikke omfattet af fortrydelsesretten.

6.2 Private kunder – ikke fjernsalg – ikke specialfremstillet produkt:
Mikaels Stål & Design yder ingen returret på standardprodukter (ikke specialfremstillet produkter), når handlen ikke er et fjernsalg.

Eksempler, som falder ind under punkt 6.2, kan være private kunder, som køber havetraktorvogn og brændevogn, hvor de henter produktet hos Mikaels Stål & Design.

6.3 Private kunder – specialfremstillet produkt:

Mikaels Stål & Design yder ingen returret på specialfremstillede produkter. Når købs- og salgsaftalen er underskrevet, bortfalder fortrydelsesretten.

Købs- og salgsaftalen underskrives oftest ved, at kunden svarer på mailen, hvor købs- og salgsaftalen er vedhæftet. Mailen sendes fra Mikaels Stål & Design. Svaret på mailen kan f.eks. blot være ”læst”.

Eksempler, som falder ind under punkt 6.3, kan være private kunder, som køber et produkt, der er produceret efter deres eget ønske.

Særligt vedr. mundtlige aftaler:
Ofte vil ordremodtagelsen være mundtlig. I tilfælde af mundtlige aftale, vil fortrydelsesretten bortfalde, når den mundtlige aftale er indgået. Det er op til kunden at dokumentere, hvad der er aftalt mundtlig, såfremt der er uenighed.

Hvis kunden ønsker det, vil Mikaels Stål & Design altid vær villig til at lave en skriftlig købs- og salgsaftale. Kunden skal udtrykke ønsket, inden en mundtlige aftale indgås.

6.4 Erhvervskunder:
Mikaels Stål & Design yder ingen returret på produkter solgt til erhvervskunder.

7. Mangler og reklamation

7.1. Privatkunder
7.1.1. Privatkunder – Standardvare Mikaels Stål & Design følger købeloven.

7.1.2. Privatkunder – Specialfremstillet produkt
Mikaels Stål & Design tilbyder som udgangspunkt ikke omlevering. Mikaels Stål & Design tilbyder som udgangspunkt afhjælpning eller reparation.

7.2. Erhvervskunder
Mikaels Stål & Design giver ingen reklamationsret på produkter solgt til erhvervskunder.

8. Klage

Kunden skal først reklamere over for Mikaels Stål & Design, før de klager til Forbrugerklagenævntet, for ellers risikere kunden, at klagenævnet afviser klagen.

En privatperson kan indgive en klage over et produkt, som er købt hos Mikaels Stål & Design, til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Kunden kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus: https://naevneneshus.dk/.

9. Lov og værneting

Enhver tvist der udspringer af kundens køb af produkter eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Hernings byret. Dog kan en privatkunde anlægge sagen ved sit eget hjemting, dvs. i den retskreds, hvor privatkunden bor, hvis købsaftalen ikke er indgået ved, at privatkunden har henvendt sig personligt eller via en repræsentant til Mikaels Stål og Design ved forretningsstedet, Lemvej 6, 6900 Skjern.

10. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til produktet overgår først til kunden, når Mikaels Stål & Design har modtaget den fulde købssum.

11. Ansvar

Det er kundens eget ansvar, at læse og forstå disse salgs- og handelsbetingelser, inden de ved bestillingen accepterer dem.

Mikaels Stål & Design er ansvarlig for produkterne, men kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for anvendelsen af produkterne. Mikaels Stål & Design er kun ansvarlig, hvis produktet er anvendt korrekt efter skriftlige og mundtlige anvisninger, og/eller efter kundens mundtlige og skriftlige oplysninger i forbindelse med købet. Mikaels Stål & Design er ikke ansvarlig for hverken direkte, indirekte eller afledte tab, som kunden måtte lide som følge af fejlagtig anvendelse af produkter.

Mikaels Stål & Design er ikke ansvarlig for nogen reference, link eller anden henvisning til tredjeparts hjemmeside, som måtte kunne findes på hjemmesiden.

De produkter, der bliver solgt, er afhængige af kundens input og valg, hvorfor eventuelle fejl i kundens input eller valg ikke er Mikaels Stål & Designs ansvar. Kunden kan inden ordren igangsættes dog altid ved henvendelse til Mikaels Stål & Design få ændret fejl. I dette tilfælde vil tilbuddet bortfalde, og der udarbejdes et nyt tilbud.

Der tages forbehold for force majeure, slåfejl, billedfejl, prisændringer, maskinsvigt, transportsvigt, brand, oversvømmelse, sygdom, ulykkestilfælde og udgåede produkter samt leverandørsvigt. I alle disse tilfælde, er Mikaels Stål & Design fritaget for ethvert ansvar og forbeholder sig helt eller delvist at annullere aftalen eller udskyde levering med en efter omstændigheden rimelig frist ud over den fastsatte leveringstid.

Kunden er ikke berettiget til at hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning på grundlag af forsinkelser af ovennævnte karakter.

Mikaels Stål & Design er i intet tilfælde ansvarlige for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab og avancetab.

12. Kunde- & Privatlivspolitik

Vores Privatlivspolitik kan findes på mikaelsstaalogdesign.dk. Du kan også sende en mail til bogholderi@mikaelsstaalogdesign.dk for at få dem tilsendt på mail.

13. Ændring af handelsbetingelserne

Mikaels Stål & Design kan ændre nærværende handelsbetingelser.

Hvis kunden har nogen spørgsmål, er kunden altid velkommen til at kontakte Mikaels Stål & Design på bogholderi@mikaelsstaalogdesign.dk.

Scroll to Top