Privatlivspolitik

Mikaels Stål & Design

Privatlivspolitik

for:

Mikaels Stål & Design
Lemvej 6
6900 Skjern
Danmark
Tlf. 22 50 34 35
mikaelsstaalogdesign.dk
bogholderi@mikaelsstaalogdesign.dk

Denne version er senest opdateret den 18/9 2020.

1. Omfang
Som led i forretningen indsamler og behandler Mikaels Stål & Design visse persondata.

Denne politik beskriver, hvorledes Mikaels Stål & Design indsamler persondata, til hvilket formål disse persondata bliver anvendt, samt hvorledes Mikaels Stål & Design behandler sådanne data.

Denne politik indeholder lovpligtige informationer vedrørende Mikaels Stål & Designs persondatabehandling. Såfremt du som forretningsforbindelse har spørgsmål til behandlingen af dine data, eller du ønsker at håndhæve dine rettigheder i henhold til persondatalovgivningen, bedes du kontakte Mikaels Stål & Design ved hjælp af kontaktdetaljer i denne politik. Du kan i denne politik ligeledes finde information omkring dine rettigheder som registeret i denne persondata politik.

2. Indsamling af data
Mikaels Stål & Design indsamler persondata. Disse persondata er kategoriseret som:

 • Kontaktoplysninger fx navne, adresser, e-mails, telefonnummer
 • Ordredata, købshistorik, betalingsoplysninger
 • Kontaktoplysninger på medarbejdere hos forretningsforbindelser
 • Samtykke til markedsføring, nyhedsbreve og konkurrencer
 • Bruger- og klikadfærd, der indsamles via cookies og lignende i forbindelse med din brug af vores hjemmesider, eller via nyhedsbreve og markedsføringsmails
 • Tidspunkter for mødeaftaler

Mikaels Stål & Design indsamler data via offentlige tilgængelige data og direkte fra den registrerede person via:

 • Henvendelse til os pr. e-mail, telefon, brev
 • Brug af vores hjemmeside, herunder via cookies og lignende
 • Deltagelse i konkurrencer og lignende.

Såfremt data er indsamlet med samtykke fra den registrerede/dig, kan samtykket trækkes tilbage. Samtykket kan trækkes tilbage ved, at den registrerede/dig skriver en mail til bogholderi@mikaelsstaalogdesign.dk med emnet ”samtykke tilbagetrækkes”.

Trækkes et samtykke tilbage stoppes alt fremtidig behandling af de persondata som er omfattet af samtykket.

3. Formålet med behandlingen af persondata
Indsamling og behandling af dine persondata vil ske ud fra bestemte oplyste formål og/eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Sådanne formål kan omfatte:

Salg af varer og tjenesteydelser

 • Køb af varer eller tjenesteydelser
 • Identifikation af en person eller et selskab
 • Opfyldelse af aftale på baggrund af din anmodning
 • Drift og optimering af vores hjemmeside
 • Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen
 • Kundeservice og generel kommunikation med os
 • Markedsføring, herunder nyhedsbreve og telefonisk kontakt

Dine persondata vil udelukkende blive behandlet ud fra de ved indsamlingen oplyste formål, herunder eventuelt via henvisning til denne privatlivspolitik og de formål, som er oplistet heri. Kun data som er nødvendige til opfyldelse af disse formål vil være relevante og vores behandling vil derfor begrænse sig til sådanne persondata.

Vores behandling af dine persondata vil kun omfatte de data, som er nødvendige at behandle i henhold til det eller de oplyste formål, samt data som er nødvendige til opfyldelse af retlige- eller kontraktuelle forpligtelser.

4. Samtykke
I nogle tilfælde indhenter vi dit samtykke, inden vi foretager behandlingen. Vi oplyser dig om grundlaget og formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata, herunder eventuelt via henvisning til denne privatlivspolitik.

Vi indhenter eksempelvis samtykke i følgende tilfælde:
Behandling af persondata på baggrund af cookies og lignende, når du besøger vores hjemmesider
Deltagelse i konkurrencer og lignende
Modtagelse af måleskema til brug ved New Yorker Vægge
Markedsføring, herunder nyhedsbreve

I nogle tilfælde baserer vi vores behandling på andre grundlag end samtykke:

 • Besøg af en af vores hjemmeside
  Når du besøger vores hjemmesider, vil du blive bedt om at acceptere cookies.
  Hvis der under dit besøg på hjemmesiden aktuelt ikke er cookies på hjemmesiden, vil du naturligvis ikke blive bedt om at acceptere cookies.
 • Henvendelser til os fysisk, pr. mail, pr. telefon, via hjemmesiden, via sociale medier eller pr. brev

Her er grundlaget for behandlingen af dine persondata, at din henvendelse til os sker på dit eget initiativ. Hvis der sker indsamling af dine oplysninger i forbindelse med din henvendelse, henviser vi til denne privatlivspolitik.

5. Cookies
Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies. Se vejledning: https://minecookies.org/cookiehandtering/ og undlade videre brug af hjemmesiden. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Hjemmesiden kan indeholde cookies og lignende fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte: Hyppige tredjeparter ved digital annoncering: https://danskemedier.dk/tredjeparter/

6. Opbevaring af dine persondata
Dine persondata opbevares på Mikaels Stål & Designs egne computere og telefoner samt sikre servere inden for EU. Hertil kommer papirarkivet, som kun er tilgængelig for Mikaels Stål & Designs indehaver Mikael Hvergel og hans husstand. Der er etableret de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre oplysningerne.

Persondata slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, hvortil de behandles eller såfremt det følger af lovgivningen, at oplysningerne skal opbevares i en længere periode.

7. Sletning af persondata
Mikaels Stål & Design behandler persondata for forretningsforbindelser, så længe det er relevant for det formål, hvortil data er indsamlet. Når formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata er opfyldt, vil oplysningerne blive slettet, såfremt der ikke er anden hjemmel til opbevaringen eller et andet formål med opbevaringen.

Vi har vurderet et behov for følgende opbevaringsperioder:

Følgende oplysninger slettes, når formålet med opbevaringen ikke længere er til stede. Dette vurderes konkret ud fra de enkelte kontaktoplysninger. Kontaktoplysningerne vil blive opbevaret, så længe Mikaels Stål & Design (CVR-nr. 31 73 27 00) er en virksomhed i CVR-registeret. Skulle Mikaels Stål & Design lukke, vil kontaktoplysningerne blive opbevaret i 5 år + 6 måned fra udgangen af det kalenderår, hvor Mikaels Stål & Design er lukket ifølge CVR-registret:

 • Kontaktoplysninger fx navne, adresser, e-mails, telefonnummer
 • Ordredata, købshistorik, betalingsoplysninger
 • Kontaktoplysninger på medarbejdere hos forretningsforbindelser
 • Samtykke til markedsføring, nyhedsbreve og konkurrencer
 • Tidspunkter for mødeaftaler
 • Henvendelser til os pr. mail, telefon eller pr. alm. brev

Følgende oplysninger slettes, når samtykket tilbagekaldes, eller når formålet med opbevaringen ikke længere er til stede:

 • Samtykke til markedsføring, nyhedsbreve og konkurrencer
 • Deltagelse i konkurrencer og lignende

I øvrigt gælder følgende:

 • Ved besøg på en af vores hjemmesider
  Vi henviser til hjemmesiden, hvor du ved godkendelse af cookies kan læse mere om de konkrete opbevaringsperioder for data indsamlet via cookies. Det varierer efter hvilken cookie, det drejer sig om.
 • Er der tale om fremsendelse af enkeltstående materiale, opbevarer vi dine oplysninger, indtil der ikke længere er et formål med opbevaringen, eller i henhold til det konkrete samtykke.

Såfremt formålet med Mikaels Stål & Designs persondatabehandling ændrer sig, vil denne privatlivspolitik blive opdateret og ændret. På mikaelsstaalogdesign.dk ligger den gældende privatlivspolitik.

8. Anvendelse af data behandlere:
Mikaels Stål & Design anvender leverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med behandlingen af persondata. Sådanne databehandler behandler udelukkende data i henhold til instruks fra Mikaels Stål & Design. Mikaels Stål & Design anvender følgende data behandlere i forbindelse med ovenstående formål med persondatabehandlingen.

 • Microsoft
 • dk
 • Google kontakter
 • Google kalender
 • Papirbaseret arkiv

9. Overdragelse af persondata
Mikaels Stål & Design overdrager som udgangspunkt ikke persondata til tredjeparter. Vi kan dog efter omstændighederne overlade eller videregive dine persondata til følgende kategorier af modtagere:

 • Databehandlere som led i drift og support af vores hjemmeside og systemer
 • Vores samarbejdspartnere i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser, fx transport og levering af varer
 • Leverandører af ydelser til målretning af markedsføring på baggrund af cookies (3. parts cookies). Du kan læse mere om vores videregivelse af persondata til tredjemand på baggrund af cookies, når du godkender cookies
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det

10. Rettigheder for den registrerede
I henhold til persondata loven og EU persondata forordning har den registrerede person/du visse rettigheder vedrørende Mikaels Stål & Designs indsamlede persondata omkring personen. Disse rettigheder er:

Indsigtsret – Du har, under visse forhold, ret til indsigt i de data, som Mikaels Stål & Design opbevarer om din person.

Ret til berigtigelse af data – Du har ret til at rette fejl eller mangler i de data, som Mikaels Stål & Design behandler om dig.

Ret til sletning – Du har, under visse forhold, ret til at få slettet personoplysninger om din person. Bemærk at de fleste lovlige behandlinger af persondata ikke er omfattet af denne rettighed. Såfremt du har givet samtykke til behandling af dine persondata, kan du trække dit samtykke tilbage, hvorved relaterede data slettes. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til begrænset behandling – Du har i visse tilfælde ret til at suspendere behandlingen af dine persondata. Dette vil være gældende, såfremt rigtigheden af data betvivles, hvis du ønsker kopi af ulovligt behandlede data og dermed ikke ønsker disse slettet, hvis du har behov for længere opbevaring af data end Mikaels Stål & Designs formål tilsiger, eller hvis du bestrider vores ret til at behandle dine data, og en sådan tvist ikke er afgjort.

Ret til dataportabilitet – Du har i visse tilfælde ret til at modtage de persondata, som Mikaels Stål & Design har indsamlet omkring din person i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, såfremt du ønsker dine persondata overført til en anden dataansvarlig. Dataudtræk sendes til dig hurtigst muligt, der kan dog gå op til 8 uger, inden du modtager det. Du vil modtager det via en e-mail eller fildelingsside.

Indsigelseret – Du har ret til, i visse tilfælde, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine data, vil disse ikke længere blive behandlet, med mindre der er vægtigt legitime grunde hertil, eller behandlingen er nødvendig for fastlæggelse eller forsvar af et retskrav. Såfremt dine data behandles til brug for direkte markedsføring, kan du til enhver tid gøre indsigelse herimod, hvilket medfører et stop for en sådan behandling.

11. Udøvelse af rettigheder
Disse rettigheder følger af EU persondata forordningen og/eller lokal lovgivning. Disse rettigheder er ikke absolutte rettigheder, men rettigheder du kan udøve, alt efter hvorledes persondata behandles af Mikaels Stål & Design.

Ønsker du af udøve ovenstående rettigheder, bedes henvendelser ske til Mikaels Stål & Design ved at bruge kontaktinformationen i denne politik. Mikaels Stål & Design vil vurdere de enkelte henvendelser hurtigst muligt.

Såfremt du ønsker at klage over behandling af dine persondata til en ekstern myndighed, skal sådanne klager fremsendes til tilsynsmyndigheden i dit EU-hjemland. I Danmark vil dette være Datatilsynet.

12. Sikkerhed
Sikkerheden omkring dine persondata er vigtigt for os. Vi følger tidssvarende standarder for at beskytte de persondata, som er håndteret af os, i henhold til de risici relateret til sådanne data og vores behandling heraf. Hvis du har spørgsmål omkring sikkerheden omkring dine persondata, kan du kontakte os via kontaktinformation indeholdt i denne politik.

Vi behandler dine persondata således, at det undgås at persondata bliver tilintetgjort, går tabt, bliver ændret, bliver offentliggjort uautoriseret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dine persondata. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Datatilsynet vil ligeledes blive orienteret ved sikkerhedsbrud i henhold til lovgivningen.

13. Kontaktinformation
Mikaels Stål & Design kontaktperson for persondata og dataansvarlige:

Mikael Hvergel
Mikaels Stål & Design
Tlf. 22 50 34 35taalogdesign.dk
bogholderi@mikaelsstaalogdesign.dk

Mikaels Stål & Design Data Beskyttelses Officer (DPO):
Mikaels Stål & Design har ingen data beskyttelses officer (DPO). Kontakt venligst Mikaels Stål og Designs kontaktperson for persondata.

Scroll to Top